[:sk]

Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním, alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky www.naprivlac.sk,  firmy zapísanej v živnostenskom registri Okresného úradu v Poprade pod číslom: 740-34223 ako Martin Horváth so sídlom Tatranská Lomnica 297, 05960 Vysoké Tatry, IČO: 51308843.  Zároveň sa zaväzujete podmienky v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky, alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť, alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Používanie webových stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Firma umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov firmy, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a firma nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti firmy v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

Objednávka

Objednávka realizovaná prostredníctvom zverejneného formulára je záväzná. S údajmi poslanými cez formulár nezáväznej objednávky sa bude narábať podľa ustanovení „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“ – https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf a “Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ – https://www.slovlex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné tejto stránke.

Cookies

Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

Informácie o autorských právach

© 2018 www.naprivlac.sk - Martin Horváth. Všetky práva vyhradené.

 

[:]

color
https://naprivlac.sk/wp-content/themes/swape/
https://naprivlac.sk/en/
#EDB44D
style4
paged
Loading posts...
/home/retouchi/public_html/naprivlac.sk/
#
off
none
loading
#
Sort Gallery
on
off
on
off
X
Have no product in the cart!
0